�slam ve Hayat https://www.islamvehayat.com/ tr Sun, 04 Jun 2023 10:28:22 EEST Sun, 04 Jun 2023 10:28:22 EEST 10 Haberler �slam ve Hayat <link>https://www.islamvehayat.com/</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Sun, 03-06-2023 22:31 EEST</pubDate> <title><![CDATA[ Allaha G�venenler Savrulmazlar (V�DEO) ]]> Cuma hutbesiAllaha G�venenler Savrulmazlar - ��krH�seyino�lu - Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//allah-a-guvenenler-savrulmazlar-video_d16537.html Sun, 03-06-2023 22:26 EEST <![CDATA[ Hukukullah Ve Hududullah Eksenli Hayat (V�DEO) ]]> Cuma vaaz�:Hukukullah Ve Hududullah Eksenli Hayat �smail HakkG�leI Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//hukukullah-ve-hududullah-eksenli-hayat-video_d16536.html Sun, 02-06-2023 11:31 EEST <![CDATA[ �ktibas Dergisi Haziran say�s� ]]> �ktibas��n yeni say�s�Sistem�slam �zerinden me�ruiyet ar�yorman�eti ile ��kt�534��ncsay�sile okurlar�n�n kar��s�na ��kan derginin kapa��ndason yap�lan se�imlere at�flase�ime giren adaylara ve bir oy pusulasyer al�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> K�LT�R SANAT https://www.islamvehayat.com//iktibas-dergisi-haziran-sayisi-_d16535.html Sun, 02-06-2023 11:25 EEST <![CDATA[ Allah�n dini �zere mi ya��yoruz? ]]> Mah�erde kendi kitab�m�zokuyaca��zKuran�n ifade etti�i kitapKendi kendimizin �ahidi olaca��zNe akrabane dostne arkada ne lider edindi�imiz ki�i ve ki�ilertek ba��naeller konu�acakayaklar ise �ahitlik edecek.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//allah-in-dini-uzere-mi-yasiyoruz-_d16534.html Sun, 31-05-2023 23:18 EEST <![CDATA[ Rum Ordusu Ve M�sl�manlar... 20 Y�ll�k Hazin Bir Hikaye ]]> Tevhidi d�vetle topluma �nc�l�k etmesi gerekenlerin �o�udemokratik d�vetlerin cazibesine kap�l�p �irk d�zenini �irk akide ve yasalar�yla y�netmeye namzet olanlara vekalet vermekte bir beis g�rmediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//-rum-ordusu--ve-muslumanlar----20-yillik-hazin-bir-hikaye_d16533.html Sun, 31-05-2023 12:35 EEST <![CDATA[ �spanyada �slam� se�enlerin say�s� art�yor ]]> �spanyada �slamiyeti tercih edenlerin say�sher ge�en g�n art�yorGranada kentindeki Ulu Camide bir �spanyol daha Kelime-i �ehadet getirerek M�sl�man oldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//ispanya-da-islam-i-secenlerin-sayisi-artiyor_d16532.html Sun, 30-05-2023 21:15 EEST <![CDATA[ �May�nl� Tarlada Konu�mak� kolay de�il ]]> Yak�n tarih uzman ara�t�rmac yazar ve GenBirikim dergisinin hem sahibi hem de ba�yazarolan Ali Ka�ar��n yeni ve ���nckitab�May�nlTarlada Konu�mak Kemalizm�e Ele�tirel Bak�� GenBirikim Yay�nlaretiketi ile ilgilisine sunuldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> K�LT�R SANAT https://www.islamvehayat.com//mayinli-tarlada-konusmak-kolay-degil_d16531.html Sun, 30-05-2023 06:00 EEST <![CDATA[ Ancak Allah ve Resul��ne yap�lan davete icabet ediniz ]]> Kendilerine davet edenlerin davetlerini kabul etmeyinizAllah ve Resul�ne �a��ranlardan oldu�unuz gibi ba�kalar�nda Allah ve Resul�ne �a��r�r g�rd���n�z takdirde dinleyiniz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//ancak-allah-ve-resulune-yapilan-davete-icabet-ediniz_d16530.html Sun, 29-05-2023 15:06 EEST <![CDATA[ Kuran Yurdu Mescidi Cumartesi Sohbetleri! ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-cumartesi-sohbetleri_d16529.html Sun, 29-05-2023 14:59 EEST <![CDATA[ Kuran Yurdu Mescidinde Cuma Vaaz� ve Hutbesi ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-nde-cuma-vaazi-ve-hutbesi_d16528.html Sun, 29-05-2023 14:41 EEST <![CDATA[ Se�im Sonucu ��in Ayasofyada Okunan Fetih Suresi �zerine ]]> Fetih Suresini alanMaide Suresini de almak ve ondaki Allah�n indirdikleriyle h�kmetme emrine ittiba etmek zorundad�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> AKA�D https://www.islamvehayat.com//secim-sonucu-icin-ayasofya-da-okunan-fetih-suresi-uzerine_d16527.html Sun, 29-05-2023 11:42 EEST <![CDATA[ Duyanlara duymayanlara... Yine demokrasi kazand� ]]> Demokrasi adalt�nda b�t�n bir �mmete Allah�s�z bir hayat�n dayat�ld���nanlama vakti hala gelmedi miKur�an��n bizi kullara kulluktan vazge�ipkullar�n Rabbi Allah�a kul olmaya �a��rd���nhat�rlama zaman�nda de�il miyizDuyanlaraduymayanlarasa��r ve k�r sultanlara duyurmak isteriz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//duyanlara-duymayanlara----yine-demokrasi-kazandi_d16526.html Sun, 29-05-2023 11:16 EEST <![CDATA[ Suudi Arabistan�da ders kitaplar�ndan siyonist kar��t� ifadeler kald�r�ld� ]]> Siiyonist isimlerin y�netimindeki Okul E�itiminde Bar��ve K�lt�rel Ho�g�r�y�zleme Enstit�s(IMPACT-seSuudi Arabistan�daki 301 ders kitab�ninceleyerek buldu�u sonu�larraporlad�Enstit��n�n raporuna g�reSuudi ders kitaplar�ndan �neredeyse t�m antisemitizmve �srail�i �eytanla�t�ran materyal kald�r�ld�Enstit��n�n CEO�su Sheff��srail ile ilgili a��k �l�ml�l�k e�ilimi olduk�a dikkat �ekiciifadesini kulland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//suudi-arabistanda-ders-kitaplarindan-siyonist-karsiti-ifadeler-kaldirildi_d16525.html Sun, 28-05-2023 05:40 EEST <![CDATA[ Allah�n Arz�n� Allah�n Kullar�na Dar Edenler (V�DEO) ]]> Cuma hutbesiAllah�n Arz�nAllah�n Kullar�na Dar Edenler - ��krH�seyino�lu - Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//allah-in-arzini-allah-in-kullarina-dar-edenler-video_d16524.html Sun, 28-05-2023 05:38 EEST <![CDATA[ Allah�n Kullar� �zerindeki Hakk�: Hac (V�DEO) ]]> Cuma vaaz�:Allah�n Kullar�zerindeki Hakk�Hac Hasan �elenk I Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//allah-in-kullari-uzerindeki-hakki--hac-video_d16523.html Sun, 27-05-2023 14:41 EEST <![CDATA[ Arap Zirvesi, Hac, �eytan Ta�lama (KISA V�DEO) ]]> Ciddede d�zenlenen Arap Birli�i Zirvesi ba�lam�ndaHac ve onun bir r�knolan �eytan ta�lama konusunda g�ncel bir de�ini...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//arap-zirvesi-hac-seytan-taslama-kisa-video_d16522.html Sun, 27-05-2023 11:31 EEST <![CDATA[ Hollanda AD gazetesi: Hollanda�da s���nma merkezlerindeki �ocuklar kayboluyor ]]> Hollanda�n�n Algemeen Dagblad (ADgazetesinin Hollanda S���nmacKabul Merkezi Kurumu (COAverilerine dayand�rd��haberinde�lkede her g�n bir refakatsiz m�lteci �ocu�un iltica merkezlerinden kayboldu�u �ne s�r�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//hollanda-ad-gazetesi--hollandada-siginma-merkezlerindeki-cocuklar-kayboluyor_d16521.html Sun, 25-05-2023 05:59 EEST <![CDATA[ �� evlad�n� �ehit veren Filistin davas�n�n fedak�r annelerinden �mm�l Ahmed, Kuran Nesli Tvnin konu�uydu (V�DEO) ]]> �evlad�n�ehit veren Filistin davas�n�n fedak�r annelerinden Gazzeli �mm�l AhmedKuran Nesli Tvde Osman Y�ld�z�n konu�uydu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//uc-evladini-sehit-veren-filistin-davasinin-fedakr-annelerinden-ummul-ahmed-kur-an-nesli-tv-nin-konuguydu-video_d16520.html Sun, 23-05-2023 15:03 EEST <![CDATA[ Kuran Yurdu Mescidi Cuma Vaaz� ve Hutbesi ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-cuma-vaazi-ve-hutbesi-_d16519.html Sun, 23-05-2023 13:41 EEST <![CDATA[ Kuran Yurdunda Cumartesi Sohbetleri ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-nda-cumartesi-sohbetleri-_d16518.html Sun, 22-05-2023 06:55 EEST <![CDATA[ Kuran ve S�nnette Dua ��retisi (V�DEO) ]]> Cuma vaaz�Kuran ve S�nnette Dua ��retisi Hasan �elenk I Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//kur-an-ve-sunnette-dua-ogretisi-video_d16517.html Sun, 22-05-2023 06:53 EEST <![CDATA[ Tekasur Sorunu (V�DEO) ]]> Cuma hutbesiTekasur Sorunu - R�dvan Din�er - Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//tekasur-sorunu-video_d16516.html Sun, 21-05-2023 16:53 EEST <![CDATA[ Kuran Yurdunda Muttaki Aile Konferans� Yap�ld� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-nda-muttaki-aile-konferansi-yapildi_d16515.html Sun, 20-05-2023 12:24 EEST <![CDATA[ M�lteci Meselesi �zelinde, Kadim Ve Modern Cahiliye Kar��la�t�rmas� ]]> K�sacas cahiliye d�neminde Hicaz b�lgesinde ciddi oranda bir m�lteci kitlesi vard fakat m�lteci sorunu yoktuO insanalrm�lteci olarak kendiklerine s���nanlara d��manl�k de�il i ev sahipli�i yapm��lard�Tabi bu durum�slam d�neminde daha da yayg�n ve �rnek bir hale geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//multeci-meselesi-ozelinde-kadim-ve-modern-cahiliye-karsilastirmasi_d16514.html Sun, 20-05-2023 11:19 EEST <![CDATA[ Hamd sadece �lemlerin Rabbinedir ]]> Kur�an�da k�rk �yerde ge�mekte olan hamd kelimesi s�zl�kte senay�celtmefazilet ve �st�nl�kle �vme anlamlar�na gelir�Hamd sadece �lemlerin Rabbinedir.(1/2)Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KAVRAMLAR https://www.islamvehayat.com//hamd-sadece-lemlerin-rabbinedir_d16513.html Sun, 19-05-2023 20:08 EEST <![CDATA[ Kuran Yurdu Cumartesi Sohbete Davet! ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-cumartesi-sohbete-davet_d16512.html Sun, 19-05-2023 11:32 EEST <![CDATA[ G�n�n ayeti ]]> �brahimde ve onun beraberinde bulunanlarda sizin i�in g�zel bir �rnek vard�rHani onlar toplumlar�na demi�lerdi kiBiz sizden ve sizin Allahtan ba�ka tapt�klar�n�zdan beriyiz...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//gunun-ayeti_d16511.html Sun, 18-05-2023 20:30 EEST <![CDATA[ Bir Soru Bir Cevap: Tevhid Nedir? ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//bir-soru-bir-cevap--tevhid-nedir--_d16510.html Sun, 18-05-2023 05:11 EEST <![CDATA[ ��gal rejiminin son sald�r�lar� Gazze�de 459 aileyi evsiz b�rakt� ]]> Siyonist i�gal rejiminin abluka alt�nda tuttu�u Gazze �eridi�ne d�zenledi�i son sald�r�larda y�kt��evler nedeniyle 459 ailenin evsiz kald��belirtildiSald�r�lar�nda sivil-asker ayr�myapmayan �srail6�s�ocuk 33 Filistinliyi katletmi�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//isgal-rejiminin-son-saldirilari-gazzede-459-aileyi-evsiz-birakti_d16509.html Sun, 16-05-2023 23:59 EEST <![CDATA[ Bir Nebi, Zindanda Do�ruyu S�yleyip Sarayda (H���) �a�ar M�? ]]> Asl�nda Yusuf (a.s.)�n M�s�r�n ba��na ge�mesiyleRasulullah (a.s.)�n Yesribin (Medineninba��na ge�mesi s�re�leri ilkesel olarak ayn�d�rBar����l bir s�re�te toplum ve idarecilerin �slama t�bi olmasve �slam�n kesin egemenli�inin kurulmas�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//bir-nebi-zindanda-dogruyu-soyleyip-sarayda-hs-sasar-mi-_d16507.html Sun, 16-05-2023 11:25 EEST <![CDATA[ Bir �ekirdek ailemiz kalm��t�, o da k���ld� ]]> ��statistiklerle Aile 2022raporunun sonu�lar�na g�reortalama hane halkb�y�kl��ge�en y�l 3 17 ki�iye gerilediOrtalama hane halkb�y�kl���n�n en y�ksek oldu�u il 4 91 ki�iyle ��rnak olarak kay�tlara ge�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//bir-cekirdek-ailemiz-kalmisti-o-da-kuculdu_d16506.html Sun, 15-05-2023 12:10 EEST <![CDATA[ Bizlerin se�imi nedir? ]]> M�sl�man Kuran ahlak�yla in�a olurBu ahlak �nce kendinden ba�layan ve sonra en yak�n�ninzar etmeyle devam eden bir ahlakt�rTopu taca atmadan �amalakin...demeden ertelemeden hemen �imdi de�i�ime ba�lamakt�r.. Herkes bir se�im yap�yor muhakkakPeki bizlerkendini �slam�anispet etmi�ler �imdiye kadar nas�l bir se�im yapt�k ve bundan sonrasi�in se�imimiz nedir?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//bizlerin-secimi-nedir-_d16505.html Sun, 14-05-2023 15:25 EEST <![CDATA[ Nekbenin (B�y�k Felaket�in) 75. y�l d�n�m� ]]> Filistin halktaraf�ndan Nekbe yani B�y�k Felaket olarak isimlendirilen olay�n bug�n (14 May�s 75y�l d�n�m�Bu olay sadece Filistin a��s�ndan de�il t�m �slam �lemi a��s�ndan ger�ekten b�y�k bir felaket oldu�undan y�l d�n�m�nde bu olaydan s�z etmemiz ve siyonist i�gale kar�s�rd�r�len m�cadelenin yan�nda durmam�z gerekiyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//nekbe-nin-buyuk-felaketin-75--yil-donumu_d16504.html Sun, 14-05-2023 13:11 EEST <![CDATA[ Hakimiyet Ad�na Hakikatten Uzakla�ma Sapmas� (V�DEO) ]]> Cuma hutbesiHakimiyet Ad�na Hakikatten Uzakla�ma Sapmas- ��krH�seyino�lu - Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//hakimiyet-adina-hakikatten-uzaklasma-sapmasi-video_d16503.html Sun, 14-05-2023 13:06 EEST <![CDATA[ Yolun Hakk�n� Vermek (V�DEO) ]]> Cuma vaaz�Yolun Hakk�nVermek �smail HakkG�le- Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//yolun-hakkini-vermek-video_d16502.html Sun, 13-05-2023 18:14 EEST <![CDATA[ Zor bir s�nav alan� olarak iktidar ahlak�-II- ]]> �slam��n bizlere ��retti�i temel de�erlerden biri emanet bilincidir�nsanlar�n ge�mi�ten g�n�m�ze fert ve topluluklar plan�nda en b�y�k sapmalar�ndan biriAllah��n bah�etti�i nimetlere emanet bilinci �er�evesinde yakla�mak ve ictimaisiyasiiktisadi i ili�ki ve i�leyi�lerini bu bilin�er�evesinde y�r�tmek yerinem�lkiyet iddias�na kalk��malar emaneti m�lk edinmeye �al��malarolmu�tur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//zor-bir-sinav-alani-olarak-iktidar-ahlaki-ii-_d16501.html Sun, 13-05-2023 16:47 EEST <![CDATA[ KURAN YURDU MESC�D� CUMA VAAZI VE HUTBES� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-cuma-vaazi-ve-hutbesi_d16500.html Sun, 13-05-2023 15:12 EEST <![CDATA[ KURAN YURDU MESC�D� CUMARTES� SOHBETLER� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-cumartesi-sohbetleri_d16499.html Sun, 13-05-2023 12:53 EEST <![CDATA[ SE�MECE BUNLAR! ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//secmece-bunlar_d16497.html Sun, 13-05-2023 10:51 EEST <![CDATA[ Hamas: Direni�in i�galciye darbeleri sert olacak ]]> �slami DireniHareketi (HamasS�zc�sAbdullatif El-KanuDireniOrtak Odas�n�n i�gal rejimine verdi�i mesaj�n direni�in yumru�unun sert ve acverici oldu�unudarbelerinin de sert ve uzun vadeli olaca��n siyonist i�gal rejimine i�ledi�i cinayetlerin bedellerini mutlaka �detece�ini ortaya koydu�una dikkat �ektiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//hamas--direnisin-isgalciye-darbeleri-sert-olacak_d16496.html Sun, 11-05-2023 11:38 EEST <![CDATA[ Siyonist i�galci katillerin Gazzeye sald�r�lar�nda katledilen mazlumlar�n say�s� 25e y�kseldi ]]> Siyonist i�galci katillerin abluka alt�ndaki Gazzeye sald�r�lar�nda katledilen mazlumlar�n say�s5i �ocuk 4kad�n olmak �zere 25e y�kseldiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//siyonist-isgalci-katillerin-gazze-ye-saldirilarinda-katledilen-mazlumlarin-sayisi-25-e-yukseldi_d16495.html Sun, 10-05-2023 12:32 EEST <![CDATA[ �mran Han tutukland�, Pakistan sokaklar� kar��t� ]]> Eski Pakistan Ba�bakan�mran Hanba�kent �slamabad�da Y�ksek Mahkeme �n�nde tutukland�Yolsuzlukla su�lanan Han�a�r�ld��duru�maya kat�lmak i�in mahkemeye gitmi�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//imran-han-tutuklandi-pakistan-sokaklari-karisti_d16494.html Sun, 09-05-2023 12:21 EEST <![CDATA[ Siyonist i�gal rejimi, Gazzede �� �slami Cihad liderini aileleriyle birlikte katletti ]]> Siyonist i�gal g��lerinin bug�n (9 May�s Sal�)sabah�n erken saatlerinde Gazzeye d�zenledikleri hava sald�r�lar�nda�slami Cihad Hareketinin askeri kanaddurumundaki Kud�s Tugaylar�n�n 3 komutanile onlar�n e�leri ile �ocuklar�n�n olu�turdu�u toplamda 13 ki�i �ehit edildisald�r�da en az 20 ki�i de yaraland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//siyonist-isgal-rejimi-gazze-de-uc-islami-cihad-liderini-aileleriyle-birlikte-katletti_d16493.html Sun, 08-05-2023 20:04 EEST <![CDATA[ �Hak �le Dal�let Aras�nda Ara Form Yoktur� ]]> ��krH�seyino�luBug�n yayg�n bir istikamet krizi ya�and�� maalesef acbir ger�ektirRabbimiz �Haktan sonra dal�letten ba�ka ne vard�r?(Yunus 32buyurarakhak ile dal�let aras�nda bir �ara formolmad���n bir anlay�ve i�leyi�in ya hakya dal�let oldu�unu bildirdi�i haldebug�n maalesef �slami ba�lam�ndan kopar�lm�ve tamamen reel politik bir yakla��ma indirgenmibir �maslahatalgve s�ylemiyleb�t�l bir i�leyi�e destek�i ve taraftar durumuna d��en ciddi bir potansiyelin varl���na tan�kl�k ediyor ve ger�ekten �ok �z�l�yoruz.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> S�YLE�� https://www.islamvehayat.com//hak-ile-dallet-arasinda-ara-form-yoktur_d16492.html Sun, 08-05-2023 12:16 EEST <![CDATA[ KURAN YURDU MESC�D� CUMA VAAZI VE HUTBES� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-cuma-vaazi-ve-hutbesi_d16491.html Sun, 08-05-2023 12:06 EEST <![CDATA[ Sudanda Neler Oluyor? online paneli ger�ekle�tirildi (V�DEO) ]]> Kuran Nesli TVde Sudanda Neler Oluyorkonulu online panel d�zenlendiOsman Y�ld�z�n y�neticili�inde Ali Ka�ar ve Yal��n ��yerin konu�macoldu�u panelde�ok �nemli bilgiler verildik�ymetli yorumlar yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//-sudan-da-neler-oluyor---online-paneli-gerceklestirildi-video_d16490.html Sun, 07-05-2023 15:06 EEST <![CDATA[ Muhafazak�r demokratlarda ittifak ahlak� ]]> MillG�r����n MillGazete�sinin bu k��e yaz�s�nda �slam��n k��e ta�niteli�indeki en belli ba�lkavramlar�na takla att�r�lm� �slam akidesi kevgire d�nd�r�lm��t�rYapt�klarbu tahrif muamelesiyapacaklardi�er tahriflerin habercisi ve garantisi gibidir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//muhafazakr-demokratlarda-ittifak-ahlaki_d16489.html Sun, 07-05-2023 11:22 EEST <![CDATA[ M�sl�man Kalmak ve M�sl�man Olarak �lmek (V�DEO) ]]> Cuma hutbesiM�sl�man Kalmak ve M�sl�man Olarak �lmek - ��krH�seyino�lu - Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//musluman-kalmak-ve-musluman-olarak-olmek-video_d16488.html Sun, 07-05-2023 11:21 EEST <![CDATA[ C�hiliye Toplumunun �zellikleri (V�DEO) ]]> Cuma vaaz�C�hiliye Toplumunun �zellikleri - Hasan �elenk - Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//chiliye-toplumunun-ozellikleri-video_d16487.html Sun, 06-05-2023 22:36 EEST <![CDATA[ Kuran Nesli Tvde Sudanda Neler Oluyor? konulu online panel ]]> Kuran Nesli TVde yar�n ak�am (7 May�s PazarSudanda Neler Oluyor paneli d�zenleniyorOsman Y�ld�z�n y�neticili�inde Ali Ka�ar ve Yal��n ��yerin konu�macolarak kat�lacaklarpanelin�allah saat 22.00da Kuran Nesli Tv youtube kanal�nda canlyay�nda.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> ETK�NL�KLER https://www.islamvehayat.com//kur-an-nesli-tv-de--sudan-da-neler-oluyor---konulu-online-panel_d16486.html Sun, 05-05-2023 11:43 EEST <![CDATA[ Hayat�n nirengisi: Dua ]]> Dua eden ne isteyece�ini bilmelikimden isteyece�ini �ok iyi anlamalAllahtan istemeli ve pazarl�k yapmamal�Beni �unla bunla imtihan etme demek do�ru de�ildirDekiRabbim hakk�mda hay�rl�sneyse onu nasip et�mtihan�mkolay eyledayanma ve sab�r g�c�nver diye dua etmeli.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> AKA�D https://www.islamvehayat.com//hayatin-nirengisi--dua_d16484.html Sun, 04-05-2023 12:47 EEST <![CDATA[ Erc�mend �zkanla, Ehl-i S�nnet �zerine s�yle�i ]]> Ya�ar Kaplan y�netimindeki Ayl�k Dergi taraf�ndan 1985 y�l�nda haz�rlanan Ehl-i S�nnet �zel say�skapsam�nda Erc�mend �zkan ile yap�lan s�yle�i.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> S�YLE�� https://www.islamvehayat.com//ercumend-ozkan-la-ehl-i-sunnet-uzerine-soylesi_d16483.html Sun, 03-05-2023 21:56 EEST <![CDATA[ �sl�m� Bak��la Ev Sahibi - Kirac� Sorunlar� (V�DEO) ]]> �sl�mBak��la Ev Sahibi - KiracSorunlarI ��krH�seyino�lu I Haftan�n Hasbihali I Gurbet24 TvDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//islm-bakisla-ev-sahibi---kiraci-sorunlari-video_d16482.html Sun, 03-05-2023 14:55 EEST <![CDATA[ Irak�taki Rusafa kamp�nda tutuklu kad�nlardan yard�m �a�r�s� ]]> Irak�ta Rusafa hapishanesinde tutuklu bulunan T�rkiye vatanda�kad�nlarbir bas�n a��klamasyaptve videosunu sosyal medyada payla�arak yetkililere yard�m �a�r�s�nda bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//iraktaki-rusafa-kampinda-tutuklu-kadinlardan-yardim-cagrisi_d16481.html Sun, 03-05-2023 12:15 EEST <![CDATA[ Neyin se�imi? ]]> �pi g���sleyen taraf rejimi 202320532071 gibi hedeflerine ta��ma ihalesini alm�olacakTabii ki sonune olursa olsun �b�y�k ikramiyeyine d�zenin hanesine yaz�lacakBu �se�imler�in g�ndemi ise ba��ndan �sistem tart��mas�olarak konumland�r�lm�bulunuyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//neyin-secimi-_d16480.html Sun, 02-05-2023 21:21 EEST <![CDATA[ Faruk K�se: Stratejik birliktelik sa�lamam�z laz�m (V�DEO) ]]> Faruk K�sebug�n M�sl�manlar�n kar�kar��ya kald��temel problemlerbu problemleri ��zme �abasi�erisinde iken yap�lan stratejik hatalar ve �zerinde d���n�lmesi gereken temel noktalara dair bir konu�ma ger�ekle�tirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//faruk-kose--stratejik-birliktelik-saglamamiz-lazim-video_d16479.html Sun, 02-05-2023 12:46 EEST <![CDATA[ �ktibas Dergisi�nin May�s say�s� ��kt� ]]> Dergimizin May�s say�s T�rkiye�nin ana g�ndemi haline gelen se�im konusuna yer verdi�i kapa��nda man�et olarak �Neyi se�iyoruz ya da se�ebiliyor muyuz?sorusu yer al�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> K�LT�R SANAT https://www.islamvehayat.com//iktibas-dergisinin-mayis-sayisi-cikti_d16478.html Sun, 01-05-2023 12:30 EEST <![CDATA[ Gazze y�llard�r siyonist i�gal ablukas� alt�nda ya��yor ]]> Abluka nedeniyle seyahat h�rriyeti olmayan yakla��k 2 milyon Filistinli M�sl�man�ok istisnai durumlar hariGazze d���na ��kam�yorGazze�ye gelecek mal ve hizmetler ise ancak siyonist rejimin uygun g�rd��ve izin verdi�i kadar oluyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//gazze-yillardir-siyonist-isgal-ablukasi-altinda-yasiyor_d16477.html Sun, 01-05-2023 12:18 EEST <![CDATA[ Muhammed (a.s.)�n �mmeti olmaktan daha b�y�k bir kimlik tan�m�yoruz ]]> Peygamber Sevdal�larVakftaraf�ndan Diyarbak�rda d�zenlenen Mevlid-i Nebi etkinli�i b�y�k bir kat�l�mla ger�ekle�tiEtkinlikte konu�an Mehmet G�kta Evetya ResulullahBiz sana �mmet olmaktan daha b�y�k bir �eref tan�m�yoruzMuhammed �mmeti olmaktan daha b�y�k bir pasaportkimlik tan�m�yoruzdiye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//muhammed-a-s--in-ummeti-olmaktan-daha-buyuk-bir-kimlik-tanimiyoruz_d16476.html Sun, 30-04-2023 16:28 EEST <![CDATA[ Kuran Nesli K�rs� ve Minberinden (V�DEO) ]]> Cuma vaaz�Kuranda K�yamet Alametleri ve Tercihlerimiz �smail HakkG�leI Kuran Nesli �lim Merkezi Cuma hutbesiRabbimizin Biz Kullar�na ���d�Kuran R�dvan Din�er I Kuran Nesli �lim Merkezi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//kur-an-nesli-kursu-ve-minberinden-video_d16475.html Sun, 29-04-2023 15:09 EEST <![CDATA[ KURAN YURDU MESC�D� CUMA VAAZI VE HUTBES� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-cuma-vaazi-ve-hutbesi_d16474.html Sun, 29-04-2023 13:46 EEST <![CDATA[ Bal ar�s� m�, bala ����en sinekler mi? ]]> Bak�n sinekgiller ailesinden kendisine bir-iki ayet vahyolunan birisi onlardan farkl�la�arak aroluyor ve neticede hem kendi ailesi hem insanl�k i�in bu iki ayetten �t�rbir �ifa �retiyor�retti�i �ok de�erli �r�ninsanlarku�larhayvanlarsinekler k�sacashepsi bu ila�tan faydalanmak i�in yar���yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//bal-arisi-mi-bala-ususen-sinekler-mi-_d16473.html Sun, 28-04-2023 00:58 EEST <![CDATA[ �slam a��s�ndan laiklik ve demokrasi ]]> Ger�ekten ne laikli�in ne de demokrasinin �sl�m ile uzaktan yak�ndan ili�kisi bulunmamaktad�rHatta daha �teye giderek s�ylemek m�mk�nd�r kigerek laiklik gerekse demokrasi �sl�m��n z�ddoldu�u gibi �sl�m da bunlar�n z�dd�d�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//islam-acisindan-laiklik-ve-demokrasi_d16472.html Sun, 27-04-2023 18:44 EEST <![CDATA[ �inin �slam co�rafyas�na artan ilgisi ne anlama geliyor? ]]> �in i�in i�ler pek de sorunsuz ilerlemeyecekYeni g�venlik d�zenlemeleri �lkenin de�erli �tarafs�zl���n�zora sokacak ve b�lgesel dramlara kar��maktan uzak durmaya �al��mak neredeyse imk�ns�z hale gelecekVe �inABD�nin (ya da dolay�s�yla Avrupa�n�nge�mi�te g�sterdi�i t�rden bir liderlik sunacak donan�ma sahip de�ilKaynak�inin �slam co�rafyas�na artan ilgisi ne anlama geliyor?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//cin-in-islam-cografyasina-artan-ilgisi-ne-anlama-geliyor-_d16471.html Sun, 26-04-2023 21:45 EEST <![CDATA[ Radyo Dengede, Nekbenin y�ld�n�m� konu�uldu (V�DEO) ]]> Filistin topraklar�nda gas�p siyonist i�gal rejiminin ilan�n�n 75y�l d�n�molan Nekbe G�nyakla��yorNekbenin �y�l �nceki y�ld�n�m�ndeOsman Y�ld�z��n sundu�u G�ndem �zel program�nda Filistinli Muin Naim ileFilistin�deki i�galin d�n bug�nve gelece�ini konu�ulmu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//radyo-denge-de-nekbe-nin-yildonumu-konusuldu-video_d16470.html Sun, 26-04-2023 16:12 EEST <![CDATA[ Kuran Yurdunda Konferansa Davet! ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-nda-konferansa-davet_d16469.html Sun, 26-04-2023 13:11 EEST <![CDATA[ Pi�manl�k G�n� Gelmeden Hakka Y�nelmeliyiz (V�DEO) ]]> Cunma hutbesiPi�manl�k G�nGelmeden Hakka Y�nelmeliyiz I Hasan �elenk I Kuran Nesli �lim MerkeziDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//pismanlik-gunu-gelmeden-hakka-yonelmeliyiz-video_d16468.html Sun, 25-04-2023 16:54 EEST <![CDATA[ �ran-Suudi uzla��s� Yemen�deki sava��n gelece�ini nas�l etkiler? ]]> �ran ve Suudi Arabistan��n Yemen�e stratejik a��dan farkl�nemler atfetti�ini belirtmek gerekiyor�ran d�politikas�n�n en �nemli unsurunu IrakSuriyeL�bnan ve Filistin�i kapsayan ve �direniekseniolarak tan�mlanan bir b�lge olu�turuyorSuudi Arabistan ise�ran��n bu denli bir g�ce sahip olmas�nkendi ��karlara��s�ndan risk olarak alg�l�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//iran-suudi-uzlasisi-yemendeki-savasin-gelecegini-nasil-etkiler-_d16467.html Sun, 24-04-2023 18:59 EEST <![CDATA[ KURAN YURDU MESC�D� CUMA VAAZI VE HUTBES� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-cuma-vaazi-ve-hutbesi_d16466.html Sun, 24-04-2023 18:54 EEST <![CDATA[ KURAN YURDU MESC�D� RAMAZAN BAYRAMI VAAZ VE HUTBES� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-ramazan-bayrami-vaaz-ve-hutbesi_d16465.html Sun, 24-04-2023 13:07 EEST <![CDATA[ Siyaset, Se�im ve M�sl�manlar (V�DEO) ]]> �ktibas Dergisine konuk olan K�r�ad Atalarsiyasetin ve se�imin �zellikleri ile M�sl�manlar�n bu kavramlar�n pratik durumlarkar��s�ndaki pozisyonunu tart��t�Atalar yakla��k iki saat s�ren konu�mas�ndaT�rkiye�deki se�imleri anlamak i�in hangi noktalara dikkat edilmesi gerekti�ine ili�kin de g�r��lerini payla�t�K�r�ad Atalar��n konu�mas�n�n kayd�n�z payla��yoruz:Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//siyaset-secim-ve-muslumanlar-video_d16464.html Sun, 22-04-2023 10:47 EEST <![CDATA[ Kuran Nesli �lim Merkezinde Bayram vaaz ve hutbesi (V�DEO) ]]> Kuran Nesli �lim Merkezinde Hasan �elenkBayram Sevincini Ya�amak konulu bir vaaz veririken��krH�seyino�luBir HakediOlarak Bayram Sevinci konulu bir hutbe irad etti. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//kur-an-nesli-ilim-merkezi-nde-bayram-vaaz-ve-hutbesi-video_d16463.html Sun, 20-04-2023 22:46 EEST <![CDATA[ Bayram�m�z m�b�rek olsun ]]> Duam�z ve �abam�z�slam�n h�kim oldu�u g�nlere kavu�mak ve bayramlardaha bir �evk ve sevin�le ya�amakt�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//bayramimiz-mubrek-olsun_d16462.html Sun, 20-04-2023 16:01 EEST <![CDATA[ Sudan�da i� �at��man�n arka plan�: Otorite m�cadelesi ]]> DakaluH�zlDestek Kuvvetlerinin orduya tam entegre edilmesine kar���kt��i�in ya�anan anla�mazl�k taraflarbir �at��ma ortam�na s�r�klediB�lgesel ve k�resel bazakt�rlerin de bu ayr��mada s�z sahibi oldu�u ��phesizdir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//sudanda-ic-catismanin-arka-plani--otorite-mucadelesi_d16461.html Sun, 19-04-2023 22:39 EEST <![CDATA[ ��imizdeki Protestan Papazlar� / �slam� Protestanla�t�rma �abalar� kitab� ��kt� ]]> Sitemiz yazar��krH�seyino�lunun 15eseri olan ��imizdeki Protestan Papazlar�slamProtestanla�t�rma �abalaradlkitapM�talaa Yay�nlararas�nda okuyucuyla bulu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> K�LT�R SANAT https://www.islamvehayat.com//--icimizdeki-protestan-papazlari---islam-i-protestanlastirma-cabalari--kitabi-cikti_d16460.html Sun, 18-04-2023 22:48 EEST <![CDATA[ Resuller b�y� bozuculard�r ]]> Resuller ve �slam��n davet�ileri aklba��nda insanlard�rAklba��ndan gitmiolanlarsa ge�ici olan d�nya hayat�na aldanarak ebedi hayat�nmahvetmive g�n�n sonunda da elinde hi�bir �eyi kalmam�kimselerdirResuller ise b�y�lenmiinsanlarb�y�den azade ederek kendi saf ak�llar�yla rablerini bulmalar�nsa�layan �nc�lerdir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> S�YER https://www.islamvehayat.com//resuller-buyu-bozuculardir_d16459.html Sun, 17-04-2023 12:36 EEST <![CDATA[ Kadir gecesi �zerine ]]> ��te b�ylesi �erefli�anl de�il sadece o g�nkMekke�det�m tarihin en m�him g�nolarak kaydedilecek bir gecede Allah vahyini peygamberine sunuyorduO peygamber ki o g�ne kadar da kitap nediriman nedir bilmiyordu(42/52��te ondan bu gece olduk�a hay�rl bin aydan dabin y�ldan da hay�rlbir gece idi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> AKA�D https://www.islamvehayat.com//kadir-gecesi-uzerine_d16458.html Sun, 16-04-2023 01:03 EEST <![CDATA[ �mide Feda Edilen Canlar ]]> UluslararasG��rg�t��n�n yay�nlad��son rapora g�re 2023 y�l�n�n ilk �ayi�inde ka�ak yollarladeniz �zerinden Avrupa�ya ula�mak i�in yola ��kanlardan 441 ki�i tekne facialary�z�nden hayat�nkaybettiRapora g�re bu y�l�n ilk �ay son 6 y�l�n aynd�nemlerine nispetleAkdeniz�deki tekne facialary�z�nden en fazla can kayb�n�n ya�and��d�nem oldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//umide-feda-edilen-canlar_d16457.html Sun, 15-04-2023 18:07 EEST <![CDATA[ Kuran Nesli K�rs�s� ve Minberinden! ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-nesli-kursusu-ve-minberinden_d16456.html Sun, 15-04-2023 15:22 EEST <![CDATA[ Kuran Yurdu Mescinde Cuma Sohbeti ve Hutbesi ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mesci-nde-cuma-sohbeti-ve-hutbesi_d16455.html Sun, 15-04-2023 12:43 EEST <![CDATA[ �badet Bilinci ve �tikaf (V�DEO) ]]> �badet Bilinci ve �tikaf ��krH�seyino�lu - As�m �ensalt�kDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//ibadet-bilinci-ve-i-tikaf-video_d16454.html Sun, 15-04-2023 03:18 EEST <![CDATA[ Siyaset, Se�im ve M�sl�manlar konferans� Cumartesi g�n� �ktibas lokalinde ]]> Yakla�an se�imler nedeniyle T�rkiye�nin g�ndemi uzun bir s�redir bu g�ndemin y�ksek bas�ncalt�nda seyrederkenM�sl�manlar a��s�ndan siyaset ve se�im g�ndeminin mahiyeti�ktibas Dergisi�nin Ankara�daki b�rosunda tart���lacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> ETK�NL�KLER https://www.islamvehayat.com//-siyaset-secim-ve-muslumanlar--konferansi-cumartesi-gunu-iktibas-lokalinde_d16453.html Sun, 14-04-2023 00:43 EEST <![CDATA[ 11 y�ld�r Esed zindanlar�nda tutulan babalar�n�n yolunu bekliyorlar ]]> ​​​​​​​Suriyede Be��ar Esed rejimi g��lerince 11 y�l �nce al�konulan babalar�nancak foto�raflardan tan�yan Halepli karde�lerumutla babalar�ndan gelecek bir haberi ve onun evine d�nece�i g�nbekliyorlar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//11-yildir-esed-zindanlarinda-tutulan-babalarinin-yolunu-bekliyorlar_d16452.html Sun, 13-04-2023 12:52 EEST <![CDATA[ �yi yazmak ]]> �nsang�l�mseten ve tabi d���nd�ren bir cevapE tabiiyi yazabilseydi Murat marka bir �k�l�st�ryerineson model bir arabaya binerdi��yi yazanlar l�ks araba ve evlerin yan�nda �zel korumalarla da gezmekteydi nitekim.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//iyi-yazmak_d16450.html Sun, 13-04-2023 01:09 EEST <![CDATA[ G�ndem Okumalar� program� online olarak ger�ekle�tirildi (V�DEO) ]]> �ktibas Dergisi yazarlar�n�n kat�ld��ve yakla��k iki saat s�ren program d�n gece online olarak ger�ekle�tirildi�ktibas��n Youtube kanal�nda canlolarak yay�nlanan programda ba�ta ramazan ve deprem konusu olmak �zerebunlar�n siyasetle ili�kileri ve se�im konusu da ele al�nd�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//gundem-okumalari-programi-online-olarak-gerceklestirildi-video_d16449.html Sun, 11-04-2023 16:20 EEST <![CDATA[ Siyonist yerle�imcilerin Mescid-i Aksa bask�nlar� devam ediyor ]]> ��galci i�gal polisi korumas�ndaki onlarca siyonist yerle�imciMescid-i Aksaya bask�n d�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �SLAM D�NYASI https://www.islamvehayat.com//siyonist-yerlesimcilerin-mescid-i-aksa-baskinlari-devam-ediyor_d16448.html Sun, 11-04-2023 01:24 EEST <![CDATA[ �ktibas Dergisi Youtube kanal�nda G�ndem Okumalar� program� ]]> �ktibas Dergisi YouTube kanal�nda 11 Nisan Salgecesi d�zenlenecek programdaRamazan ayba�ta olmak �zeredeprem ve sonras ayr�ca siyasete ili�kin g�r��lerini payla�mak �zere dergimiz yazarlarbir araya geliyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> ETK�NL�KLER https://www.islamvehayat.com//iktibas-dergisi-youtube-kanalinda--gundem-okumalari--programi_d16447.html Sun, 10-04-2023 14:33 EEST <![CDATA[ KURAN NESL� K�RS�S� VE M�NBER�NDEN ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-nesli-kursusu-ve-minberinden_d16446.html Sun, 10-04-2023 13:28 EEST <![CDATA[ KURAN YURDU MESC�D� CUMA VAAZI ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-cuma-vaazi-_d16445.html Sun, 10-04-2023 13:17 EEST <![CDATA[ KURAN YURDU MESC�D� CUMA HUTBES� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kur-an-yurdu-mescidi-cuma-hutbesi_d16444.html Sun, 10-04-2023 05:34 EEST <![CDATA[ Mescid-i Aksaya Y�nelik Sald�r�lar ve Sorumluluklar�m�z paneli (V�DEO) ]]> Kuran Nesli Youtube kanal�nda canlyay�nla Mescid-i Aksaya Sald�r�lar ve Sorumluluklar�m�z paneli ger�ekle�tirildiOsman Y�ld�z�n moderat�rl���nyapt��panelin konu�mac�lar Ali Ka�ar ve Muhammed Abu Takiye idi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//mescid-i-aksa-ya-yonelik-saldirilar-ve-sorumluluklarimiz--paneli-video_d16443.html Sun, 09-04-2023 15:10 EEST <![CDATA[ Depremler rahmet oldu�unda ]]> Deprem sadece binalar�m�zy�kmad�D�nyaya y�kledi�imiz anlam hiyerar�ik d�zenimizialt�ndan g�m��ten ve d�vizden �att���m�z sek�ler kafeslerimizi de y�kt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//depremler-rahmet-oldugunda_d16442.html Sun, 08-04-2023 13:20 EEST <![CDATA[ Ahmed Kalkan�n hayat� ve m�cadelesi (V�DEO) ]]> As�m �ensalt�kyak�n d�nem d�vet �nderlerinden Ahmed Kalkan Hocam�z�n hayat�nve d�vetini Kuran Nesli �lim Merkezindeki programda anlatt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> V�DEO https://www.islamvehayat.com//ahmed-kalkan-in-hayati-ve-mucadelesi-video_d16441.html Sun, 08-04-2023 12:07 EEST <![CDATA[ Allah��n El�ileri kimleri rahats�z etmeye geldi? ]]> Ademo�lunun tarihi boyunca �vahy�Allah taraf�ndan hak ile bat�lay�rmasi�in Rasuller arac�l��ile inananlara �ifa ve rahmet olsun diye yery�z�ne indirilirkenmuhakkak ki bu durum m��rikm�naf�k ve kafirlerin tad�nka��r�yord�zenlerini bozuyor ve planlar�nalt�st ediyorduBu durum Nuh (as)�da da b�yleydiSalih (as)�da da�uayb (as Musa (as �sa (as)�da da b�yleydiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> FIKIH https://www.islamvehayat.com//allahin-elcileri-kimleri-rahatsiz-etmeye-geldi-_d16440.html Sun, 07-04-2023 14:25 EEST <![CDATA[ Suriyedeki mazlum karde�lerimiz i�in yard�m kampanyas� ]]> Bu Ramazan ay�nda Suriyede yaralarhepbirlikte saral�mSizler de bu hay�r �al��mam�za FitreSadaka�nfakZekat gibi ba���lar�n�zla destekte bulunabilirsinizDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//suriye-deki-mazlum-kardeslerimiz-icin-yardim-kampanyasi_d16439.html Sun, 06-04-2023 22:22 EEST <![CDATA[ Kek� Osman ]]> Ge�ti�imiz �ubat ay�nda vefat eden �ktibas Dergisi yazarlar�ndan Osman Dindarzade hakk�nda onu yak�ndan tan�yanlardan �mer Faruk Bal�k� kaleme ald��yaz�s�nda �Osman A�abeyKitap Vakf�m�zda d�zenli olarak her hafta Kur�an�dan bir mev�ize dinleyip ���t almak �zre per�embe g�nleri icra etti�imiz derslerimizin temel ta�lar�ndan birisiydi ifadelerini kulland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �AH�T OLANLAR https://www.islamvehayat.com//kek-osman_d16438.html Sun, 06-04-2023 13:28 EEST <![CDATA[ Mescid-i Aksaya Sald�r�lar ve Sorumluluklar�m�z paneline d�vet ]]> Kuran Nesli Youtube kanal�nda 7 Nisan Cuma ak�amsaat 22.00da canlyay�nla Mescid-i Aksaya Sald�r�lar ve Sorumluluklar�m�z paneli ger�ekle�tirilecekOsman Y�ld�z�n moderat�rl���nyapacak olan panelin konu�mac�lar Ali Ka�ar ve Muhammed Abu Takiye olacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> ETK�NL�KLER https://www.islamvehayat.com//-mescid-i-aksa-ya-saldirilar-ve-sorumluluklarimiz--paneline-dvet_d16437.html Sun, 06-04-2023 11:12 EEST <![CDATA[ Kavramlarla Ramazan - 2. B�l�m (V�DEO) ]]> ��krH�seyino�lu ile Hasan Ta�tekinGurbet24 Tv Ekran�nda Ramazan ile ilgili Bakara Suresi 183-185ayetlerde bulunan kavramlar �zerinden hasbihal ettiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KUR'AN https://www.islamvehayat.com//kavramlarla-ramazan---2--bolum-video_d16436.html Sun, 06-04-2023 06:00 EEST <![CDATA[ Siyonist i�gal rejimi �stanbul�da lanetlendi: �Kud�s i�in k�yama� ]]> Siyonist i�gal rejiminin Mescid-i Aksaya y�nelik sald�r�larFatih Camiinde yap�lan eylemle protesto edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NCEL https://www.islamvehayat.com//siyonist-isgal-rejimi-istanbulda-lanetlendi--kudus-icin-kiyama_d16435.html Sun, 05-04-2023 13:47 EEST <![CDATA[ Kuran Nesli �lim Merkezinde Ahmed Kalkan�n Hayat� ve M�cadelesi konu�ulacak ]]> Kuran Nesli �lim Merkezi Yak�n D�nem �slami Davet �nderleri seminerlerinde bu ay konu Ahmed Kalkan�n Hayatve M�cadelesiAs�m �ensalt�k�n konuk olaca�programin�allah bug�n (5 Nisan 2023 �ar�ambaiftar sonras20.30da(Not�ftar ikramvard�r.)Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> ETK�NL�KLER https://www.islamvehayat.com//kur-an-nesli-ilim-merkezi-nde--ahmed-kalkan-in-hayati-ve-mucadelesi--konusulacak_d16434.html