BİR İRTİDAD BİÇİMİ: ALLAH YOLUNDA CEHD GÖSTERMEKTEN GERİ ÇEKİLMEK

Niyazi GÜLLÜ

12-06-2019 11:15


Bu DÎN᾿den İrtidâd (geri dönmek); sâdece kaba bir biçimde ''Dîn᾿den çıkmak'' değildir. ALLÂH᾿ın Yol᾿unda Çaba göstermekden geri çekilmek, KİTÂB᾿ın bir Bölüm᾿ünden sapmak, Kâfirler᾿i Velîler edinmek (3/28, 3/149), Zâlimler᾿e Meyl etmek de İrtidâd᾿ın Kapsam᾿ındadır (11/13, 58/22).

ḲUR'ÂN᾿daki Uyarılar; bizleri en a'zamî derecede koruyucu İlāhî Uyarılar᾿dır.
Bu Uyarılar᾿a Değer vermezsek, Kendi᾿mizi aklayacak Ma'ziretler᾿i boşuna ararız ve bulamayız..

17/74. VE ŞÂYED BİZ SANA SEBÂT VERMEMİŞ OLSA İDİK 
(seni sağlamlaşdırmamış olsaydık / 
Seni [SÂBİT SÖZ ile] sâbit kılmamış olsaydık), 
SEN ONLARA AZ BİR ŞEY MEYL-EDEYAZDINDI 
(az kaldı onlara biraz Meyl edecek idin).

17/75. O ZAMAN SANA, HEM ḤAYÂT᾿IN KATMERLİ ACI᾿SINI HEM MEMÂT᾿IN (Ölüm᾿ün) KATMERLİ ACI᾿SINI TATDIRIRDIK. 
SONRA BİZE KARŞI KENDİ᾿Ŋ İÇÜN HİÇ BİR YARDIMCI BULAMAZDIN.

* * *

5/48. VE SANA (BU) KİTÂB᾿I ḤAḲḲ İLE İNDİRDİK,
KENDİ᾿SİNDEN ÖNCEKİ (İLÂHÎ) KİTÂB᾿I TASDÎḲ EDİCİ (Doğrulayıcı-Doğrultucu)
VE O᾿NUN ÜZERİNE BİR MÜHEYMİN (Muḥâfız-Gözetici) OLARAK.
ARTIK ARALARINDA ALLÂH᾿IN İNDİRMİŞ OLDUĞU (ḤUKÜM) İLE ḤUKM ET.
VE SANA GELEN ḤAḲḲ᾿DAN (AYRILIP DA) ONLARIN HEVÂLAR᾿INA UYMA!
SİZDEN HER BİRİŊİZ İÇÜN BİR ŞERÎAT VE BİR MİNHÂC (bir açık Yol) YAPDIK.
VE EGER ALLÂH DİLESE İDİ, ELBETTE SİZLERİ BİR ÜMMET KILMIŞ OLURDU,
VELÂKİN SİZE VERMİŞ OLDUĞU ŞEYLER᾿DE SİZİ İMTİḤÂN ETMEK İÇÜN (bir Ümmet kılmadı).
ARTIK KOŞUN ḢAYRÂT᾿A (iyi İşler᾿e)!
NİHÂYET᾿DE DÖNÜŞ᾿ÜŊÜZ ALLÂH᾿ADIR.
ARTIK O, NELERDE İḢTİLÂF EDİYOR İDİĞİŊİZİ SİZE (Orada) ḢABER EDECEKDİR.

5/49. VE «ARALARINDA ALLÂH᾿IN İNDİRDİĞİ İLE ḤUKM ET
VE ONLARIN HEVÂLAR᾿INA UYMA!
VE ALLÂH᾿IN SANA İNDİRMİŞ OLDUĞU ŞEYLER᾿İN BA'ZISINDAN SENİ FİTNE᾿YE DÜŞÜRECEKLERİNDEN (şaşırt[mağa çalışa]caklarından) DOLAYI KAÇIN/SAKIN!» DİYE (İNDİRDİK O KİTÂB᾿I).
EGER ONLAR (ḤAḲḲ᾿dan) YÜZ ÇEVİRİRLERSE, ARTIK BİL Kİ, ALLÂH DİLİYOR Kİ, ONLARI BA'ZI SUÇLAR᾿I SEBEBİYLE MUSÎBET᾿E UĞRATSIN.
VE ŞÜBHE YOK Kİ, İNSÂNLAR᾿DAN BİR ÇOKLARI ELBETTE FÂSIḲLAR᾿DIR (İlâhî Sınırlar᾿ı Aşanlar᾿dır).

5/50. ŞİMDİ, CÂHİLİYYE᾿NİN ḤUKM᾿ÜNÜ MÜ ARAYIP DİLİYORLAR?
KİM İMİŞ ALLÂH᾿DAN DAHA GÜZEL ḤUKÜM VERECEK OLAN,
YAḲÎN İLE (Şübhe᾿den uzak bir Bilgi ile) İNANAN BİR TOPLUM İÇÜN?

* * *

4/31. Eger nehy edilmiş olduğunuz (uzak durmaŋız emr edilen)
büyük Günâhlar’dan kaçınırsanız;
(diger) Kötülükler'iŋizi (küçük Günâhlar’ıŋızı) örteriz
ve sizi şerefli bir Gidiş’e koyarız /
şerefli bir Yer’e (Konum’a, Maḳâm’a) ulaşdırırız /
şerefli bir Mesken’e (Giriş Yeri’ne) girdiririz.

▬▬▬▬▬

“ALLÂHUMME! Sen᾿den Yardım dileriz,
Sen᾿den Maǧfiret dileriz, Sen᾿den Hidâyet dileriz.
Sana Îmân ederiz, Sana Tevbe ederiz, Sana Tevekkül ederiz.
Bütün Ḣayr᾿dan (Ni'metler᾿in hepsinden) ötürü Seni överiz.
Sana Şükr ederiz, Sana Küfr (Nankörlük) etmeyiz.
Sana karşı Fücûr (Kötülük) işleyen kimseyi terk ederiz.

ALLÂHUMME! Biz yalınız Sana Kulluk ederiz,
yalınız Senin içün Salât ederiz (Namaz kılarız),
ancak Sana Secde ederiz.
Yalınız Sana koşar ve (Sana) İştiyâḳ duyarız.
Raḥmet᾿iŋi dileriz ve Azâb᾿ıŋdan korkarız.
Şübhesiz, Senin Azāb᾿ıŋ Kâfirler᾿e ulaşıcıdır.”

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN