YILBAŞI KUTLAMALARI HAKKINDA

Mustafa GÜVEN

31-12-2020 06:33


"Ey İman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin."

Yahudi ve Hıristiyanlar başta olmak üzere, İslam dininin dışındaki bütün Din, Örf ve Adetlere karşı Müslümanların inanç, düşünce ve tutumları nasıl olmalı? Bu mühim soruya verilecek en doğru ve güzel cevap Kur’an’ı Kerim'den ve Rasulullah'ın (sav) sahih hadislerinden olacaktır.

Aktaracağımız ayet ve hadisleri dikkatlice okuyup, üzerinde tefekkür ettiğimizde mevzubahis ettiğimiz konu / soru rahatlıkla anlaşılacaktır.

▪Öncelikle konumuzla alakalı ayetleri okuyalım:

"Ey İman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah’a, aleyhinize apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?."[1] 

"Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur".[2]  

"Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar, Rablerine eş tutuyorlar".[3]   

"…Deki, Benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz, benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım".[4]   

"Resulüm de ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam, Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır".[5]

"Sana emir olunanı açıkça söyle ve ortak koşan (müşrikler)den yüz çevir".[6]

"…Kafir olanlar da birbirlerinin dostlarıdırlar.."[7]   

“Mü’min erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara, Allah rahmet edecektir..”[8] 

"...Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır.."[9]

▪Konu ile ilgili ayet-i kerimeler elbette bu kadar değildir. Şimdi de bir kısım hadislere yer verelim.

Rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

"Kim kendini bir kavme benzetirse, o da onlardandır."[10]

"Kim Müşriklere ait bir toprakta bulunur (bina yapar), onların nevruzlarına (yılbaşılarına) katılır, onların bayramlarını (festival ve galalarını) kutlar ve ölünceye kadar onlarla birlikte bulunursa, Kıyamet Gününde onlarla birlikte haşrolunur."[11]

Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.), namaz kılarken elleri böğürlerine koymayı mekruh sayarak: "Yahudilere benzemeyin." buyurmuştur."[12]

Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle dedi:

"Acemlerin rumuzlu sözlerini öğrenmeyin. Bayramlarında müşriklerle birlikte kiliselerine girmeyin. Çünkü Allah'ın gazabı onların üzerine iner."[13]

Abdullah b. Amr dedi ki:

"Kim Acemlerin ülkesinde kalır da, onların yeni yıllarını ve mihricanlarını (bayram, festival ve galalarını) kutlayarak (bu şekilde) onlara benzer ve bu hal üzereyken ölürse, Kıyamet Gününde onlarla birlikte haşrolunur."

Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir:

"Cahiliye ehli (hacda) güneş doğuncaya dek toplanma yerinden gitmezlerdi. Rasulullah (s.a.v.) ise güneşin doğmasından önce oradan ayrılır ve şöyle derdi: "Bizim yolumuz müşriklerin yolundan ayrıdır." [14]

Evet, Hayat kitabımız Kur'an'ı kerimin âyetlerini ve yüce Allah tarafından bizlere en iyi örnek, model olarak gönderilen Peygamberimizin söz ve uygulamalarını okuduk. Şimdi gerekli dersleri çıkarıp bunları doğru bir şekilde hayatımızda uygulamak ise bizlere düşüyor.

Selam, duâ ile...

Dipnotlar:

1] Nisa suresi. Ayet 144.

2] Bakara suresi. Ayet 120.

3] En’am suresi. Ayet 150.

4] Yunus suresi. Ayet  41.

5] Kafirun suresi. Ayet 1-6.

6] Nahl suresi. Ayet 94.

7] Enfal suresi. Ayet 73.

8] Tevbe suresi. Ayet 71.

9] Maide suresi. Ayet 51.

10] Ahmed b. Habel, Ebu Davud.

11] Beyhaki Sünenü'l-Kübra: 9/234.

12] Buhari, Müslim, Ebu Davud,Tirmizi, Nesai, Darimi, Ahmed b hanbel.

13] Beyhaki 'Sünenü'l-Kübra: 9/234.

14] İbni Kesir Tefsir Bakara: 2/199 ayeti. Beyhaki Sünenü'l- Kübra: 5/125.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN